مقرره ها

شماره عنوان فایل
۱ د پوهنې د درسي کتابونو د چاپ د جواز مقرره  دانلود
۲ د کوچيانو د تعليم مقرره  دانلود

 

رهنمودها

شماره عنوان فایل
۱ رهنمود خود آموزی برای متعلمین تعلیمات عمومی  دانلود
۲ رهنمود تطبیقی برنامه‌های بدیل سواد آموزی در حالت اضطرار  دانلود
۳ رهنمود  نظارت  پروسه های طرح بدیل تعلیمی  دانلود
۴ رهنمود آموزش طرح بدیل خدمات تعلیمی در تجمعات کوچک  دانلود
۵ رهنمود برای مؤسسات تطبیق کننده برای پروژه های تعلیمی  دانلود
۶ طرح بدیل خدمات تعلیمی  دانلود
۷ رهنمود تدریس و ارزیابی سوادآموزی خانوادگی در حالات اضطرار  دانلود
۸ رهنمود ارتقای ظرفیت و ارزیابی معلمان، مدیران و آمران سوادآموزی در حالات اضطرار دانلود
۹ رهنمای نظارت تعلیمی دانلود