مقررې

شمیره سرلېک فایل
۱ د پوهنې د درسي کتابونو د چاپ د جواز مقرره  ډانلوډ
۲ د کوچيانو د تعليم مقرره  ډانلوډ

 

لارښودونه

شماره عنوان فایل
۱ د عمومي زده کړو زده کوونکو لپاره د خپلځاني زده کړې لارښود  دانلود
۲ د اضطراري حالاتو پر مهال د سواد زده كړې د بديلو برنامو تطبيقي لارښود  دانلود
۳ د زده کړې د بدیلې طرحې د نظارت او ارزیابی لارښود  دانلود
۴ د وړو ګروپونو له لارې د بدیل طرحې زده کړه ایزو برنامو د تطبیق لارښود  دانلود
۵ رهنمود برای مؤسسات تطبیق کننده برای پروژه های تعلیمی  دانلود
۶ د ښوونی بدیل خدمتونه  دانلود
۷ په بیړني حالت کې د کورنۍ لیک لوست زده کړې او ارزونې لارښود  دانلود
۸ په بېړني حالاتو کې دلیک لوست زده کړې ښوونکو، مدیرانو او امرینو د ارزونې او د ظرفیت لوړونې لارښود  دانلود
۹ د ښوونیزې څارنې لارښود دانلود