معارف اوونیزه

۲۶۷ مه ګڼه

۲۶۶ مه ګڼه

۲۶۵ مه ګڼه

۲۶۴ مه ګڼه

۲۶۳ مه ګنه

263 ګڼه

261 ګڼه

260 ګڼه