معارف اوونیزه

۲۷۰ مه ګڼه

۲۶۹ مه ګڼه

۲۶۸ مه ګڼه

۲۶۷ مه ګڼه

۲۶۶ مه ګڼه

۲۶۵ مه ګڼه

۲۶۴ مه ګڼه

۲۶۳ مه ګنه