عرفان مجله

د عرفان مجلي ۶۰۰ مه ګڼه

د عرفان مجلي ۵۹۹ مه ګڼه

د تعلیم او تربیت مجلي اتمه ګڼه

د تعلیم او تربیت مجلي اوومه ګڼه

د تعلیم او تربیت مجلي شپږمه ګڼه

د تعلیم او تربیت مجلي څلورمه او پنځمه ګڼه

د تعلیم او تربیت مجلي دریمه ګڼه

د تعلیم او تربیت مجلي دویمه ګڼه