عرفان مجله

د تعلیم او تربیت مجلي اوومه ګڼه

د تعلیم او تربیت مجلي څلورمه او پنځمه ګڼه

د تعلیم او تربیت مجلي دریمه ګڼه

د تعلیم او تربیت مجلي دویمه ګڼه

د تعلیم او تربیت مجلي لومړی ګڼه

کب 1397

سلواغه 1397

مرغومې 1397