عرفان مجله

د عرفان مجلي ۶۰۳ مه ګڼه

د بخوان بیندیش مجلي دوهمه ګڼه

۲۶۶ مه ګڼه

د عرفان مجلي ۶۰۲ مه ګڼه

د عرفان مجلي ۶۰۱ مه ګڼه

د عرفان مجلي ۶۰۰ مه ګڼه

د عرفان مجلي ۵۹۹ مه ګڼه

د تعلیم او تربیت مجلي اتمه ګڼه