عرفان مجله

د تعلیم او تربیت مجلي لومړی ګڼه

کب 1397

سلواغه 1397

مرغومې 1397

لیندۍ 1397

لړم 1397

تله 1397

وږي ۱۳۹۷