پالیسی‌ها

شماره عنوان فایل
۱ پالیسی تعلیم دختران  دانلود
۲ پالیسی صحت مکاتب  دانلود
۳ پالیسی تعلیمات محلی  دانلود
۴ پالیسی تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیه  دانلود
۵ پالیسی تعلیمات فراګیر و دوستدار طفل  دانلود
۶ پاليسی ملی خوانش در اصول صنفی  دانلود