تړونونه

  د پوهنې وزارت تدارکاتي تړونونو لیست او اسناد تدارکاتي اسناد


د پروژې نوم

ګټونکی شرکت

د تړون شمیره

د بودجې نوعیت

د پیل ڼیټه

ډانلوډ

د خدماتو ریاست لپاره د جنراټورونو او د انتظار خونو جوړول کوهسار پامیر MOE/W-038/98-SSS عادی 3/11/1398  
د دایکندي ولایت د نیلی په ولسوالۍ کې د ۲۰۰  ښوونکو لپاره د لیلیې جوړول عاطفی MOE/W-367/95 انکشافی
کشور هندوستان
27/11/1398  
د میدان وردګ ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې د سیاه سنگ ښوونځي ودانی جوړول جمعه حسینان  MOE/W-98-NCB

انکشافی
کشور هندوستان

14/3/1399  
د خدماتو ریاست اړوند د ۴۰۰۰۰ لیترو پطرولو پیرودل شرکت تجارتی شایق علیمی MOE/G-054/99-SSS عادی 26/06/1399  
د املاکو ریاست لپاره د ۱۵ توکو د قرطاسیې چمتو کول طباعتی وبسته بندی بهیر MOE/G-016/99-NCB عادی 12/3/1398  
د خدماتو ریاست اړوند د ۳۸۴ قلمه پرزې او رغنیاتو چمتو کول د ۱۳۹۹ او ۱۴۰۰ کال لپاره شرکت مقدس عزیزی لمیتد MOE/G-003/99/NCB-LOT2&3
 
عادی 1/5/1399  
د خدماتو ریاست اړوند د ۳۸۳ قلمه پرزې او رغنیاتو چمتو کول د ۱۳۹۹ او ۱۴۰۰ کال لپاره شرکت محمودی گروپ لمیتد MOE/G-003/99/NCB-LOT1&4 عادی 1/5/1399  
د سواد زده کړې معینیت لپاره د ۶۲۴۰۰ جلده کتابونو چاپ  شرکت طباعتی سریع گرافیکس MOE/G-061/98-NCB عادی 18/12/1398  
د خدماتو ریاست د ۱۳۲ موټرو لپاره د GPS آلو چمتو کول او لګول شرکت ردیابی وسایط نقلیه سیف زون MOE/G-001/99-NCB عادی 29/11/1398  
د خدماتو ریاست اړوند د ۳۰۰۰۰ لیترو پطرولو پیرودل شرکت تجارتی شایق علیمی MOE/G-045/99-SSS عادی 1/4/1399  
د مرکزګرمیو لپاره د ۲۱ قلمو توکو پیرودل  خدمات لوژستیکی خاواک باستان MOE/G-022/98-NLB عادی 28/11/1398  
د ګلبهار سنټر د څاه پاکولو لپاره د درې عرادو ټانکرو په کرایه نیول خدمات لوژستیکی حسیب رحیمی  MOE/NCS-001/99-NCB عادی 14/11/1398  
تهیه و تدارک 73 قلم قرطاسیه باب غیر مطبوع نیازمندی ریاست های مرکزی وزارت معارف ازبابت سال مالی 1398 خدمات لوژستیکی افغان رود رنر MOE/G-002/98-NCB عادی 1/12/1398  

د ټکنالوژی ریاست اړوند د انټرنټ چمتو کول او نصبول

تیلی کام دیویلپمنت کمپنی افغانستان کورپوریشن

MOE/NCS-004/99-NCB عادی 12/3/1398  
 د ۳۷ میلیونه جلده کتابونو چاپ او رسول ولایاتو ته - لومړۍ لاټ طباعتی وبسته بندی بهیر NPA/MOE/98/G-2488/ICB-REBID انکشافی March/2020  
د ۳۷ میلیونه جلده کتابونو چاپ او رسول ولایاتو ته - دریم لاټ طباعتی وبسته بندی بهیر NPA/MOE/98/G-2488/ICB-REBID انکشافی March/2020  
د ۳۷ میلیونه جلده کتابونو چاپ او رسول ولایاتو ته - دویم، څلورم او پنځم لاټ طباعتی وبسته بندی بهیر NPA/MOE/98/G-2488/ICB-REBID انکشافی March/2020  
Hiring of firm to conduct school grant impact evaluation شرکت ACSOR AF-MOE-EQRA-114070-CS-CQS انکشافی 21/May/2020  
Hiring of firm to conduct the base line survey for the coaching Assess Transform Reach Consulting AF-MOE-EQRA-108461-CS-CQS انکشافی 28/10/2019  
           
پروژه تهیه وچاپ 1.9 ملیون جلد کتب درسی مدارس تعلیمات اسلامی شامل 11 لات ضرورت معینت تعلیمات اسلامی شرکت سرورسعادت NPA/MOE/97/G-2055/NCB انکشافی حوت ۱۳۹۷  
تدارک مقدار 10000 لیتر تیل پطرول و 7500 لیتر تیل دیزل برای عراده جات معینیت سواد آموزی از بابت سال مالی 1398 شرکت عاصم صالح آریایی MOE/G-04/98/NCB عادی  حمل ۱۳۹۸  
تدارک مقدار 40623 لیتر تیل دیزل محروقات زمستانی برای مرکز گرمی ومصارف جنراتور ضرورت ریاست مرکزساینس وزارت معارف شرکت شایق علیمی MOE/G-100/97/NCB عادی جدی ۱۳۹۷  
تهیه و خریداری مقدار 120000 لیتر تیل دیزل محروقات زمستانی برای مرکز گرمی و مصارف جنراتور ضرورت ریاست خدمات وزارت معارف شرکت شایق علیمی MOE/G-047/97/NCB عادی قوس ۱۳۹۷  
تهیه وخریداری 50 پایه کمپیوتردسکتاپ و 50 پایه UPS مورد ضرورت ریاست محترم شهادتنامه ها ریاست عمومی تعلیمات عمومی شرکت نرم افزار نایت MOE/G-117/97-NCB عادی حوت ۱۳۹۷  
تهیه وخریداری 4000000 لیتر تیل دیزل ومقدار150000 لیتر تیل پطرول ضرورت ریاست خدمات محافظت و مصعونیت وزارت معارف شرکت شایق علیمی MOE/G-125/97/NCB عادی حوت ۱۳۹۷  
تهیه ونصب انترنت نوع (2mbps back up vast) ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت معارف بابت سال مالی 1398-2 شرکت ایدیل پر دوکسیون انشات اکترونیت اپرگناسیون دینس مانلک تکرات MOE/NCS-001/98 عادی حوت ۱۳۹۷  
تهیه ونصب انترنت نوع فایبر(2stm 300mbps) ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت معارف از بابت سال مالی 1398 IO Global Services MOE/NCS-002/98 عادی حمل ۱۳۹۸  
تهیه ونصب انترنت نوع(Voice E1 for MOE EQ)و(4MBPS Intranet link for 33+1 PEDs) ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت معارف ازبابت سال مالی 1398 شرکت تیلی کام دیویلپمنت کمپنی افغانستان کورپوریشن MOE/NCS-003/98 عادی حمل ۱۳۹۸  
تهیه و چاپ 12.2 ملیون جلد کتب درسی به زبان های دری و پشتو شامل 12 لات ضرورت ریاست نشرات، وزارت معارف شرکت طباعتی بهیر NPA/MOE/97/G-1992/NCB انکشافی جدی ۱۳۹۷  
تهیه وخریداری چهار قلم اجناس از قبیل پرنتر، UPS، رنگ ماشین فوتوکاپی و پروجکتور ضرورت ریاست نتایج و شهادت نامه ها شرکت خدمات لوژستیکی برایت ایم MOE/G-113/97-NCB عادی حوت ۱۳۹۷