طرزالعمل ها

شماره عنوان فایل
۱ طرزالعمل سفر های داخلی منسوبین معارف دانلود
۲ طرزالعمل انکشاف اسناد تقنینی و پالیسی های معارف دانلود
۳ طرزالعمل نگارش آثار علمی- تحقیقی معینیت تعلیمات اسلامی دانلود
۴ طرز العمل مبارزه با حوادث دانلود
۵ طرزالعمل حفظ محیط زیست و حفظ الصحه معاف دانلود
۶ طررالعمل پروسه جمع اوری و نشر گزارشات احصائیوی نهاد های تعلیمی دانلود
۷ طرزالعمل پروسه تصدیق ارقام دانلود
۸ طرزالعمل تنظيم شرايط و طرز ارتقای قدم و بست معلمين و استادان وزارت معارف  دانلود
۹ طرزالعم عقد موافقتنامه ها، تفاهمنامه ها و یادداشت های تعلیمی معارف  دانلود
۱۰ لایحۀ ثبت وصدور جواز مءسسات تعليمي خصوصي  دانلود
۱۱ طرزالعمل استخدام کارکنان اتشه های معارف  دانلود
۱۲ طرزالعمل توزیع بورس ها  دانلود
۱۳ طرزالعمل مکافات وزارت معارف  دانلود
۱۴ طرزالعمل تثبیت درجه و تعیین اندازهٔ حق الشمول (داخله) و حق الاجرات (فیس) مؤسسات تعلیمی خصوصی  دانلود