معارف اوونیزه

۲۶۴ مه ګڼه

۲۶۳ مه ګنه

263 ګڼه

261 ګڼه

260 ګڼه

257 ګڼه

255 ګڼه

258 ګڼه