معارف اوونیزه

۲۷۷ مه ګڼه

۲۷۶ مه گڼه

۲۷۵ مه ګڼه

۲۷۴ مه ګڼه

۱۷۳ مه ګڼه

۲۷۲ مه ګڼه

۲۷۱ مه ګڼه

۲۷۰ مه ګڼه