اطلاعاتو ته د لاسرسی کمیټه

د هېواد د اساسي قانون د پنځوسمې مادې د دریمې فقرې پر بنسټ د دولتي ادارو معلوماتو ته د افغانستان د اتباعو د لاسرسۍ حق د قانون د حمکونو په محدوده کې په پام کې نیول شوی دی.

بریښنالیک

اړیکې شمره

دنده

نوم

شمیره