کمیته دسترسی به اطلاعات

در روشنائی احکام قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و قانون دسترسی به اطلاعات، کمیتۀ دسترسی به اطلاعات در وزارت معارف که متشکل از ذوات محترم :

ایمیل آدرس

شماره تماس

وظیفه

اسم

شماره

         

می باشند، غرض فراهم آوردن تسهیلات لازم برای متقاضیان که نیاز به معلومات از چگونگی کار و فعالیت های این وزارت دارند، در همکاری متداوم و مستمر قرار دارند.