کمیته دسترسی به اطلاعات

در روشنائی احکام قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و قانون دسترسی به اطلاعات، کمیتۀ دسترسی به اطلاعات در وزارت معارف که متشکل از ذوات محترم :

ایمیل آدرس

شماره تماس

وظیفه

اسم

شماره

Zabi.fetrat@moe.gov.af

0729818901
0778585858

سرپرست ریاست دفتر مقام وزارت بحیث رئیس کمیته

دوکتور ذبیح الله فطرت

1

Ab_arian@hotmail.com

0729818972

رئیس عمومی پلان و ارزیابی  بحیث معاون کمیته

عبدالواسیع آین

2

a.wahidyar@gmail.com

0729819151

سرپرست ریاست عمومی تعلیمات عمومی بحیث عضو کمیته 

عطاءالله واحد یار

3

Khalidarshad2@gmail.com

0729819144

رئیس عمومی انکشاف منابع بشری بحیث عضو کمیته 

محمد خالد ارشد

4

O.parwani@moe.gov.af

0729819028

سرپرست ریاست ارتباط و آگاهی عامه  بحیث عضو کمیته 

عمر احمد پروانی

5

Nooria.nazhat@moe.gov.af

0729819211

سخنگوی وزارت معارف  بحیث منشی کمیته 

نوریه نزهت

6

a.salam.abid@gmail.com

0729819322

رئیس برنامه های معینیت تعلیمات اسلامی بحیث عضو کمیته

مولوی عبدالسلام عابد

7

Allahbaz.jam2019@gmail.com

0729819116

رئیس برنامه های معینیت سواد آموزی بحیث عضو کمیته 

الله باز جم

8

Najibullah.wahdi@gmail.com

0729818932

 رئیس مالی وحسابداری بحیث عضو کمیته 

نجیب الله واحدی

9

m.imammi@moe.gov.af

0729818979

رئیس تدارکات بحیث عضو کمیته 

محمدطاهر امامی

10

می باشند، غرض فراهم آوردن تسهیلات لازم برای متقاضیان که نیاز به معلومات از چگونگی کار و فعالیت های این وزارت دارند، در همکاری متداوم و مستمر قرار دارند.