کمیته دسترسی به اطلاعات

در روشنائی احکام قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و قانون دسترسی به اطلاعات، کمیتۀ دسترسی به اطلاعات در وزارت معارف که متشکل از ذوات محترم :

ایمیل آدرس

شماره تماس

وظیفه

اسم

شماره

Ah.shakib@moe.gov.af

0729079782

رئیس دفتر مقام وزارت بحیث رئیس کمیته

احمد وحید شکیب 

1

lailasamani20@gmail.com

0799153511

رئیسه ریاست ارتباط و آګاهی عامه 

لیلا سامانی 

2

a.wahidyar@gmail.com

0729819151

معین تعلیم و تربیه 

عطاءالله واحد یار

3

Khalidarshad2@gmail.com

0729819144

رئیس عمومی انکشاف منابع بشری بحیث عضو کمیته 

محمد خالد ارشد

4

Ab_arian@hotmail.com

0729818972

رئیس عمومی پلان و ارزیابی  بحیث معاون کمیته

عبدالواسیع آین

5

a.salam.abid@gmail.com

0729819322

رئیس برنامه های معینیت تعلیمات اسلامی بحیث عضو کمیته

مولوی عبدالسلام عابد

6

Allahbaz.jam2019@gmail.com

0729819116

رئیس برنامه های معینیت سواد آموزی بحیث عضو کمیته 

الله باز جم

7

Najibullah.wahdi@gmail.com

0729818932

 رئیس مالی وحسابداری بحیث عضو کمیته 

نجیب الله واحدی

8

m.imammi@moe.gov.af

0729818979

رئیس تدارکات بحیث عضو کمیته 

محمدطاهر امامی

9

می باشند، غرض فراهم آوردن تسهیلات لازم برای متقاضیان که نیاز به معلومات از چگونگی کار و فعالیت های این وزارت دارند، در همکاری متداوم و مستمر قرار دارند.