مقالې

عنوان تاریخ ډانلوډ
مکتب ایدئالیسم و  نقش آن در پروسۀ تعلیم و تربیت سرطان ۱۴۰۰ ډانلوډ
ښوونه او روزنه د ټولنيز بنسټ په توګه سرطان ۱۴۰۰ ډانلوډ
روشها و فنون تدریس سرطان ۱۴۰۰ ډانلوډ
دپښتو ادب  په نظمونو او شعرونو کې قافيه سرطان ۱۴۰۰ ډانلوډ
بررسی میزان اهمیت وضروت تدریس مضامین علوم تربیتی در روند آموزش سرطان ۱۴۰۰ ډانلوډ
د ښوونې او روزنې د نظام په هکله کلي مفهوم او هدفونه یې  جوزا ۱۴۰۰ ډانلوډ
تاثیر سیاست آموزش در توسعهٔ اقتصاد کشور جوزا  ۱۴۰۰ ډانلوډ
د ټولګی د اداری (مدیریت) کولو اغېزمن لاملونه  جوزا ۱۴۰۰ ډانلوډ
رابط تاریخی با علوم دیگر جوزا ۱۴۰۰ ډانلوډ
ماشوم څه شي زر زده کوي جوزا ۱۴۰۰ ډانلوډ
په نوي نصاب کې غږ پوهنه ثور ۱۴۰۰ ډانلوډ
نظری برفعالیت های موسسات تعلیمی خصوصی ثور  ۱۴۰۰ ډانلوډ
د ماشوم وهل ټکول  ولې د منلو وړ ندي ثور  ۱۴۰۰ ډانلوډ
طرح انکشاف و توسعه  حمل ۱۴۰۰ ډانلوډ
تیوری او عمل حمل ۱۴۰۰ ډانلوډ
مهارت های آموزگاران در حوزه معارف حمل ۱۴۰۰ ډانلوډ
ماشوم د نيوکې پر وړاندې ناسم غبرګون ښيي ـ څه ور زده کړل شي؟ حمل ۱۴۰۰ ډانلوډ
په درس باندې د ماشومانو د نه تمرکز پنځه لاملونه حوت ۱۳۹۹ ډانلوډ
طراحی کتاب حوت ۱۳۹۹ ډانلوډ
غوږ نیول او خبرې کول حوت ۱۳۹۹ ډانلوډ
ارتباط و تدریس موثر حوت ۱۳۹۹ ډانلوډ
ماشوم کله په خبرو باندی پیل کوي دلو  ۱۳۹۹ ډانلوډ
مقاله آموزش بزرگسالان دلو  ۱۳۹۹ ډانلوډ
په نوي نصاب کې غږپوهنه  دلو  ۱۳۹۹  ډانلوډ
مقاله درمورد تربیت فرزندان دلو  ۱۳۹۹ ډانلوډ
اهمیت برنامه های اگاهی عامه درنظام معارف جدی  ۱۳۹۹  ډانلوډ
ویژه گی های حمایت و نظارت آموزش بزرگسالان جدی  ۱۳۹۹  ډانلوډ
ښوونیزه څارنه او ارزونه

قوس، جدی ،  دلو و حوت ۱۳۹۹ 

 

حمل ۱۴۰۰

ثور ۱۴۰۰

ډانلوډ 

 ۲ډانلوډ ۳ ډانلوډ

۴ ډانلوډ

 

۵ ډانلوډ

 

۶ ډانلوډ

نقش و اهمیت مدیریت منابع انسانی در اثربخشی سازمان  جدی  ۱۳۹۹ ډانلوډ
نوی نصاب جدی  ۱۳۹۹  ډانلوډ
د ډله ييز بحث مېتود قوس   ۱۳۹۹   ډانلوډ
کرونا، چالشها و طرح بدیل خدمات آموزشی در کشور قوس   ۱۳۹۹   ډانلوډ
روابط خانواده گي و اثرات آن بالاي روح و روان کودکان قوس   ۱۳۹۹   ډانلوډ
شیوه های نوین مطالعه  قوس   ۱۳۹۹   ډانلوډ
روش تدریس تسلط آموزی و نقش آن در یادگیری بهتر قوس   ۱۳۹۹   ډانلوډ