زمونږ سره اړیکه

ډاکټر ذبیح الله فطرت د وزارت مقام ددفتر رئیس

ایمیل: zabi.fetrat@moe.gov.af

34.522954612142, 69.171668906549

Contact information

Mohammad Jan Khan watt-Kabul Afghanistan
info@moe.gov.af