ایجاد فضای مصون کاری وتعلیمی جز از مکلفیت های وزارت معارف می باشد

Anonymous (not verified)

 

ایجاد فضای مصون کاری وتعلیمی جز از مکلفیت های وزارت معارف می باشد

جلسه کمیته (منع آزار واذیت زنان واطفال ) در معینیت انکشاف نصاب تعلیمی تدویر یافت.

درآغازمحترمه مرجان متین معین انکشاف نصاب تعلیمی که ریاست کمیته را به عهده دارند درخلال صحبت های خویش فرمودند: شناسایی نوع آزار و اذیت جهت کاهش آزار و اذیت در معارف باید دراولویت فعالیت های کمیته قراربگیرد. 

بعدا محترمه فرشته سادات سرپرست واحد جندر روی وظایف و پلان کمیته صحبت نموده وچنین ابراز نظر نمودند:

  کار در برابر کاهش آزار و اذیت مسوولیت هرفرد از افراد می باشد مسولیت پذیری اعضای کمیته جهت رسیدگی بهتر به حل قضایایی آزار و اذیت در معارف ضروری می باشد.

همچنان هریک از اعضای کمیته ملاحظات خویش را در زمینه بهبود عملکرد کار کمیته ارایه و روی تدابیر وقایوی و آگاهی از عواقب آزار و اذیت بحث نمودند. 

قرار است جلسات کمیته بطور منظم ماه دو مرتبه دایر گردد.

Documents

گزارش جلسه کمیته منع آزار واذیت.pdf