لارښودونه

شماره عنوان فایل
۱ د عمومي زده کړو زده کوونکو لپاره د خپلځاني زده کړې لارښود  ډانلوډ
۲ د اضطراري حالاتو پر مهال د سواد زده كړې د بديلو برنامو تطبيقي لارښود  ډانلوډ
۳ د زده کړې د بدیلې طرحې د نظارت او ارزیابی لارښود  ډانلوډ
۴ د وړو ګروپونو له لارې د بدیل طرحې زده کړه ایزو برنامو د تطبیق لارښود  ډانلوډ
۵ رهنمود برای مؤسسات تطبیق کننده برای پروژه های تعلیمی  ډانلوډ
۶ د ښوونی بدیل خدمتونه  ډانلوډ
۷ په بیړني حالت کې د کورنۍ لیک لوست زده کړې او ارزونې لارښود ډانلوډ
۸ په بېړني حالاتو کې دلیک لوست زده کړې ښوونکو، مدیرانو او امرینو د ارزونې او د ظرفیت لوړونې لارښود ډانلوډ
۹ د ښوونیزې څارنې لارښود ډانلوډ
۱۰ د ښوونکو د تدریس د مشاهدې فورم څخه د ګټې اخیستنې لارښود ډانلوډ
۱۱ د تعلیمي پروژو لپاره د پلي کوونکو موسساتو لارښود ډانلوډ
۱۲ د معاشونو، اضافه کارۍ او حق الزحمې د اجرا کیدو لارښود  ډانلوډ