راپورونه

شمېره سرلېک د راپور ډول فایل
۱ د ۱۳۹۹ مالی کال د پوهنې وزارت د فعالیتونو او لاسته راوړنو راپور ملت ته د دولت ځواب ویولو برنامه عمومی    ډانلوډ
۲   د ۱۳۹۹ کال عملیاتي پلان د پرمختګ او د پوهنې د لاسته راوړنو کلنی تشریحی رپوټ  عمومی   ډانلوډ
۳ د ۱۳۹۹ کال د پوهنې وزارت د شپږ میاشتنۍ لاسته راوړنو راپور عمومی    ډانلوډ
۴ د ۱۳۹۹ مالي کال د عادي اوپراختیایی بودیجی کلنۍ راپوری مالی    ډانلوډ
۵ د ۱۳۹۹ مالي کال د لومړیو ۹ میاشتو دعادي او   مالي   ډانلوډ
۶ د ۱۳۹۹ کال د داخلي تفتیش کلنۍ راپور تفتیش  ډانلوډ
۷ د ۱۳۹۹ مالي کال د لومړیو شپږو میاشتو په اړه د داخلي تفتیش ریاست راپور تفتیش    ډانلوډ
۸ د ۱۳۹۹ مالي کال د شپږو میاشتو د پروژو راپور تفتیش   ډانلوډ
۹ د ۱۳۹۹ مالي کال د لومړیو شپږو میاشتو د لاسته راوړنو په اړه د بشري سرچینو پراختیا عمومي ریاست راپور  بشري سرچینو   ډانلوډ
۱۰ د ۱۳۹۹ مالي کال عادي او پراختیایی بودیجې په اړه راپور مالي   ډانلوډ
۱۱ د ۱۳۹۸ مالي کال د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه راپور لاس ته راوړنې   ډانلوډ
۱۲ د ۱۳۹۸عملیاتي پلان د پلي کیدو په اړه کلنی راپور عمومي   ډانلوډ
۱۳ د ۱۳۹۷عملیاتي پلان د پلي کیدو په اړه کلنی راپور عمومي   ډانلوډ


 

د ریاستو کاری راپورنه 

شمېره عنوان فایل
۱ د ۱۳۹۹ کال د معلوماتی ټکنالوژی ریاست کلنۍ کاری راپور  ډانلود
۲ د ۱۳۹۹ کال د بین المللی او فرهنګی اړیکو ریاست کلنۍ کاری راپور  ډانلود
۳ د ۱۳۹۹ کال د خدماتو ریاست کلنۍ کاری راپور  ډانلود
۴ د ۱۳۹۷ کال د پلان او ارزونې عمومی ریاست کاری راپور  ډانلود
۵  د ۱۳۹۶ کال د پلان او ارزونې عمومی ریاست کاری راپور  ډانلود
۶ د ۱۳۹۵ کال د پلان او ارزونې عمومی ریاست کاری راپور  ډانلود
۷ د ۱۳۹۴ کال د پلان او ارزونې عمومی ریاست کاری راپور  ډانلود