راپورونه

شمېره سرلېک فایل
۱ د ۱۳۹۹ مالي کال عادي او پراختیایی بودیجې په اړه راپور   ډانلوډ
۲ د ۱۳۹۸ مالي کال د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه راپور   ډانلوډ
۳ د ۱۳۹۸عملیاتي پلان د پلي کیدو په اړه کلنی راپور   ډانلوډ
۴ د ۱۳۹۷عملیاتي پلان د پلي کیدو په اړه کلنی راپور   ډانلوډ