راپورونه

شمېره سرلېک د راپور ډول فایل
۱ د ۱۴۰۱ کال د پوهنې وزارت د فعالیتونو او لاسته راوړنو راپور ملت ته د دولت ځواب ویولو برنامه عمومی    ډانلوډ
۲ د ۱۴۰۰ مالی کال د پوهنې وزارت د شپږو میاشتو د عادی او پراختیایی بودجی د لکښت راپور مالی   ډانلوډ
۳ د ۱۳۹۹ مالی کال د پوهنې وزارت د فعالیتونو او لاسته راوړنو راپور ملت ته د دولت ځواب ویولو برنامه عمومی    ډانلوډ
۴   د ۱۳۹۹ کال عملیاتي پلان د پرمختګ او د پوهنې د لاسته راوړنو کلنی تشریحی رپوټ  عمومی   ډانلوډ
۵ د ۱۳۹۹ کال د پوهنې وزارت د شپږو میاشتنۍ لاسته راوړنو راپور عمومی    ډانلوډ
۶ د ۱۳۹۹ مالي کال د عادي اوپراختیایی بودیجی کلنۍ راپوری مالی    ډانلوډ
۷ د ۱۳۹۹ مالي کال د لومړیو ۹ میاشتو دعادي او   مالي   ډانلوډ
۸ د ۱۳۹۹ کال د داخلي تفتیش کلنۍ راپور تفتیش  ډانلوډ
۹ د ۱۳۹۹ مالي کال د لومړیو شپږو میاشتو په اړه د داخلي تفتیش ریاست راپور تفتیش    ډانلوډ
۱۰ د ۱۳۹۹ مالي کال د شپږو میاشتو د پروژو راپور تفتیش   ډانلوډ
۱۱ د ۱۳۹۹ مالي کال د لومړیو شپږو میاشتو د لاسته راوړنو په اړه د بشري سرچینو پراختیا عمومي ریاست راپور  بشري سرچینو   ډانلوډ
۱۲ د ۱۳۹۹ مالي کال عادي او پراختیایی بودیجې په اړه راپور مالي   ډانلوډ
۱۳ د ۱۳۹۸ مالي کال د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه راپور لاس ته راوړنې   ډانلوډ
۱۴ د ۱۳۹۸عملیاتي پلان د پلي کیدو په اړه کلنی راپور عمومي   ډانلوډ
۱۵ د ۱۳۹۷عملیاتي پلان د پلي کیدو په اړه کلنی راپور عمومي   ډانلوډ


 

د ریاستو کاری راپورنه 

شمېره عنوان فایل
۱ د ۱۴۰۰ مالی کال د داخلی پلټنی ریاست راپور  ډانلود
۲ د ۱۳۹۹ کال د معلوماتی ټکنالوژی ریاست کلنۍ کاری راپور  ډانلود
۳ د ۱۳۹۹ کال د بین المللی او فرهنګی اړیکو ریاست کلنۍ کاری راپور  ډانلود
۴ د ۱۳۹۹ کال د خدماتو ریاست کلنۍ کاری راپور  ډانلود
۵ د ۱۳۹۷ کال د پلان او ارزونې عمومی ریاست کاری راپور  ډانلود
۶  د ۱۳۹۶ کال د پلان او ارزونې عمومی ریاست کاری راپور  ډانلود
۷ د ۱۳۹۵ کال د پلان او ارزونې عمومی ریاست کاری راپور  ډانلود
۸ د ۱۳۹۴ کال د پلان او ارزونې عمومی ریاست کاری راپور  ډانلود