پلانونه

شمېره سرلېک فایل
۱ د پوهنې وزارت د ۱۴۰۱ هجري لمریز کال عملیاتي پلان  ډانلوډ
۲ د پوهنې وزارت دریم ملي ستراتیژیک پلان  ډانلوډ
۳ د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخې (۲۰۱۵ - ۲۰۳۰)  ډانلوډ
۴ د ۱۳۹۹ کال عملیاتي پلان په ملی سطحه  ډانلوډ
۵ د ۱۳۹۹ کال عملیاتي پلان د  ولایتونو په سطحه  ډانلوډ
۶ د۲۰۲۰ کال یونیسف عملیاتي پلان په ملی سطحه  ډانلوډ
۷ د ۲۰۲۰ کال یونیسف عملیاتي پلان د ولایتونو په سطحه  ډانلوډ