مقام وزارت

زنده ګی نامه وزیر:

زندگی نامه مختصر رنگینه حمید سرپرست وزیر معارف

ریاست های مربوطه:

  • مشاور ارشد (فوق رتبه)
  • ریاست عمومی دفتر (فوق رتبه)
  • ریاست عمومی انسجام ولایات (فوق رتبه)