ریاست روابط عامه بست 2

زنده‌گی نامه خانم لیلا سامانی

رئیس ارتباط و آگاهی عامه

 

بانو لیلا سامانی در شهر هرات تولد یافته و بعد از فراغت دورۀ لیسه شامل پوهنتون هرات شده که از رشته ادبیات از پوهنتون مذکور سند فراغت لیسانس را مؤفقانه اخذ نمود.

موصوف تحصیلات فوق لیسانس را در پوهنتون دنیا به اتمام رسانید و سند ماستری در رشته ادارۀ عامه از پوهنتون مذکور بدست آورده است.

بانو لیلا سامانی ضمن کار در مؤسسات بین المللی، به حیث رئیس ارتباط و آگاهی عامه در اداره محیط زیست، مشاوریت ارتباط و آگاهی عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز کار کرده که با درایت و استفاده از دانش مسلکی، وظایف محوله را به وجه احسن و در نهایت صداقت و شفافیت انجام داده است.

بانو سامانی عضو فعال حقوق مدنی بوده و در تشکل های اجتماعی: رهبران زن افغان، شبکه رضا کاران افغان و شبکه مدافعان حقوق بشر نیز عضویت دارد.

موصوف فعلاً مسؤلیت ریاست ارتباط و آگاهی عامه وزارت معارف را که از طریق آزمون رقابتی به این سمت مؤفق گردیده، به عهده دارد و به زبان های ملی (دری، پشتو) و انگلیسی مسلط میباشد.