پروسه داوطلبی کرایه گیری  موتر باربری جهت انتقال 650 کتب

Amiri-admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul Afghanistan

از تمام داوطلبان واجد شرایط ( شرکت های باربری ) دعوت میشود تا در پروسه داوطلبی کرایه گیری  موتر باربری جهت انتقال 650 کتب رهنمایی تجارت، 25 پایه کیت ریاضی، 60 عدد مدل بیولوژی، 300 بساط چارت های رنگه، 259 بساط چارت های ساده، 114 بساط چارت های ساده تکه یی، 7 بساط چارت فزیک، 3 بساط چارت های بیولوژی و 10 پایه میز لابراتوار. اشتراک نموده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج سند درخواست نرخگیری و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل  از ظهر روز  سه  شنبه تاریخ 19/05/1400 به آمریت اجناس ریاست تدارکات، وزارت محترم معارف واقع ده افغانان ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

جلسه آفرگشایی به روز سه شنبه مؤرخ 19/05/1400 ساعت  10:00قبل از ظهر در اتاق آفرگشایی ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغانان تدویر میگردد.

Documents

نرخنامه