شماره داوطلبی: MOE/W-083/97

ناپیژنده (not verified)

Publish Date

Closing Date

Location Kabul Afghanistan

دعوت برای داوطلبی باز داخلی:

شماره داوطلبی: MOE/W-083/97         

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه بطول 315 متر معه دروازه، 5 غرفه مبرز وطن، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 متر و کثافت دانی برای مکتب مختلط چاوش مربوط ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت (1000) افغانی و نیز در  حافظه فلش دسک و یا از ویب سایتwww.npa.gov.af  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی روز شنبه مؤرخ 28 سرطان 1399 ساعت 00:11 قبل از ظهر به ریاست تدارکات وزارت معارف، واقع ده افغانان، جاده محمد جان خان وات ارایه نمایند. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی و یا نقدی مبلغ 420000 چهارصد و بیست هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشائی به روز شنبه مؤرخ 28 سرطان 1399 ساعت 00:11 قبل از ظهر در صالون آفر گشائی ریاست تدارکات وزارت معارف تدویر میگردد.

نوت: ذریعه کاپی مکتوب هذا از ریاست محترم معارف ولایت دایکندی خواسته میشود، اعلان پروژه متذکره را به یکی از رسانه های محلی نشر و کتینگ آن را جهت اطمینان دوباره ارسال نمائید.

شرطنامه چاوش

Documents

اعلان درست چاوش