اعلان داوطلبی پروژه تهیه و خریداری 20 قلم مواد شوینده

Amiri-admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul Afghanistan

دعوت به  داوطلبی برای پروژه تهیه و خریداری 20 قلم مواد شوینده مورد ضرورت ریاست خدمات، محافظت و مصؤونیت وزارت معارف برای سال مالی 1400

شماره دعوت برای داوطلبی باز ملی:MOE/G-009/1400-NCB

وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمایدتا درپروسه داوطلبی پروژه متذکره اشتراک نمود، شرطنامه مربوطه را درحافظه یا فلش دسک ویا از ویب سایت  www.npa.gov.afبدست آورده،آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشراعلان الی ساعت10:00 قبل از ظهر تاریخ 5/03/1400 به ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغانان، جاده محمد جان خان ارایه نمایند.آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی  89617افغانی (هشتاد و نه هزار و ششصد و هفده افغانی ) بوده وجلسه آفرگشایی تاریخ 5/3/ 1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر درصالون آفر گشایی ریاست تدارکات تدویرمیگردد.

Documents

Document