ثبت و راجستر مکاتب،مدارس،ودارالعلوم های خصوصی از طریق سیستم آنلاین

Amiri-admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul Afghanistan

ثبت و راجستر مکاتب،مدارس،ودارالعلوم های خصوصی از طریق سیستم آنلاین

طوریکه مبرهن است ; تسهیل ،حمایت ،ساده سازی وسرعت در اجرای امور نهاد های تعلیمی از اولویت های وزارت معارف می باشد. برای نایل آمدن به این هدف و جهت تشویق هرچه بیشتر سکتور خصوصی ،وزارت معارف برنامه آنلاین سازی ثبت و راجستر نهاد های تعلیمی خصوصی را آغازنموده است،که این امر از یک جانب باعث سرعت کار و از جانب دیگر تضمین کننده شفافیت در پروسه ها می باشد،تا سکتورخصوصی بتواند به شکل و راحت تر تمامی امور تعلیم وتربیه خویش را به پیش ببرد.

به ریاست معارف شهر کابل هدایت داده می شود، تا به تمامی نهادهای تعلیمی خصوصی (مکاتب،مدارس ،ودارالعلوم ها)ابلاغ نمایند که از طریق مراجعه به آدرس الکترونیکی https://moe-private.gov.af/ راجستر آنلاین خویش را تکمیل نمایند.

رهنمود راجستر آنلاین در صفحه فوق موجود بوده، ادارات می توانند از آن غرض معلومات اضافی استفاده نمایند

مدت زمان راجستریک ماه بوده ،اداراتی که نتوانند در خلال یک ماه راجستر خویش را تکمیل نمایند از جانب ریاست تعلیمات خصوصی توصیه دریافت خواهند نمود.