داوطلبی پروژه تهیه و خریداری 92376 کیلو گرام گاز مایع

Amiri-admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul Afghanistan

دعوت برای داوطلبی باز ملی :MOE/G-010/1401 NCB

وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی پروژه  تهیه و خریداری 92376 کیلو گرام گاز مایع غرض گرم ساختن شعبات ذیربط وزارت معارف بابت زمستان سال 1401 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را درحافظه یافلش دسک بدست آورده آفرهای خویشرا مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشراعلان الی ساعت  10:00قبل از ظهر روز دو شنبه تاریخ ۱۶/عقرب/1401 به ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغانان، جاده محمد جان خان  ارایه نمایند.آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفربصورت تضمین بانکی و یا پول نقد مبلغ 171,500  یکصد وهفتاد و یک هزار و پنجصد افغانی بوده وجلسه آفرگشایی بروز دو شنبه تاریخ ۱۶/عقرب/1401ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون افرگشائی ریاست تدارکات وزارت معارف تدویرمیگردد.