اعلان داوطلبی پروژۀ تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول

Amiri-admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul Afghanistan

اعلان داوطلبی پروژۀ تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول وسایط، جنراتور و مرکز گرمی های دفاتر مرکزی وزارت معارف از بابت سال های مالی 1400 ،1401 و 1402 تحت شماره داو طلبی NPA/MoE/1400/G-1909/NCB  

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی , پروژۀ تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول وسایط، جنراتور و مرکز گرمی های دفاتر مرکزی وزارت معارف از بابت سال های مالی 1401،1400 و  1402 دارای شماره داو طلبی NPA/MoE/1400/G-1909/NCB می باشد، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

از ویب سایت www.npa.gov.af و یا www.ageops.net  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ  01/03 /1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر:11

تضمین آفر مبلغ 700,000 هفت صد هزار افغانی می باشد.

تضمین آفر باید مدت 28 روز بیشتر از مدت اعتبار افر باشد, یعنی مدت 118 روز از تاریخ بازگشایی آفرها قابل اعتبار باشد.

تضمین بانکی با استفاده از فورم تضمین بانکی مطابق  قسمت هشتم شرطنامه که فورم های تضمینا ت شامل آن میباشد ارایه گردد . شماره داو طلبی ، تاریخ و مقدار تضمین آفر پروژه مربوطه و تمامی متون آن دقیق و بدون قلم خوردگی باشد.

تضمین آفر باید تحت نام شرکت که در جواز شرکت تحریر گردیده است ارایه می گردد، کاپی و اسکن آن قابل قبول نیست

 و نسخه اصلی آن تسلیم داد شود . در صورتیکه داوطلب به شکل مشترک باشد، باید تضمین آفر بنام شرکاء ارایه شود ، مهر

و امظا شرکا ضروری میباشد.

آدرس:  اداره امور ج ا ا، اداره تدارکات ملی، منزل اول، تعمیر اداره تدارکات ملی،  اطاق کنفرانس

نوت: در صورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی و اسناد داوطلبی، تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد. جلسه قبل از داوطلبی تاریخ 14/02/1400 ساعت 10 بجه از  قبل از ظهر در اداره تدارکات ملی صورت می گیرد.

Documents

Document