داوطلبی پروژه اعمار تعمیر 2+8 صنف مکتب درنز ولسوالی مایمی ولایت بدخشان

Amiri-admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul Afghanistan

شماره داوطلبی: MOE/W-002/99

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه: اعمار تعمیر 2+8 صنف مکتب درنز ولسوالی مایمی ولایت بدخشان اشتراک نموده و شرطنامه پروژه را در  حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایتwww.npa.gov.af  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی روز شنبه مؤرخ 5 سرطان 1400 ساعت 00:10 قبل از ظهر به ریاست تدارکات وزارت معارف، واقع ده افغانان، جاده محمد جان خان وات ارایه نمایند. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی و یا نقدی مبلغ 650,000 شش صد و پنجاه هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشائی به روز شنبه مؤرخ 5 سرطان 1400 ساعت 00:10 قبل از ظهر در صالون آفرگشائی ریاست تدارکات وزارت معارف تدویر میگردد.

نوت: ذریعه کاپی مکتوب هذا از ریاست محترم معارف ولایت بدخشان خواسته میشود، اعلان پروژه متذکره را به یکی از رسانه های محلی نشر و کتینگ آن را جهت اطمینان دوباره ارسال نمائید.

Documents

شرطنامه درنز مایمی بدخشان