داوطلبی تهیه و خریداری ده قلم دوای ضد حشرات ریاست انکشاف مسلکی معلمین

Amiri-admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul Afghanistan

از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت میشود تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری ده قلم دوای ضد حشرات ریاست انکشاف مسلکی معلمین اشتراک نموده ،آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج سند درخواست نرخگیری و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز سه شنبه به تاریخ 25/03/1400 به آمریت اجناس ریاست تدارکات، وزارت محترم معارف واقع ده افغانان ارایه نمایند.آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

جلسه آفرگشایی بروز سه شنبه مؤرخ 25/03/1400 ساعت 10:00قبل از ظهر در اتاق آفرگشایی ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغانان تدویر میگردد.

Documents

در خواست نرخ گیری ده قلم دوای ضدحشرات ریاست انکشاف مسلکی معلیمن