تشکیل وزارت معارف

تشکیل وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان  دارای 1 بست خارج رتبه (وزیر معارف)، 5 بست مافوق رتبه (معینان)، 1 بست فوق رتبه، 8 بست اول، 116 بست دوم، 963 بست سوم، 1641 بست چهارم، 4194 بست پنجم، 4826 بست ششم میباشد که  تعداد مجموع کارکنان خدمات ملکی در وزارت معارف به 11755 تن میرسد.
گفتنی است که به علاوه کارکنان خدمات ملکی فوق الذکر که مصروف پیشبرد امور اداری در این وزارت میباشند، جمعاً به تعداد (218222) بست تدریسی به ترکیب آمرین، مدیران اجرائیه مکاتب و معلمان نیز در تشکیل این وزارت شامل می باشند.