د پوهنې وزارت تشکیل

د پوهنې وزارت ۱ بست خارج د رتبې (وزیر)، ۵ بستونه ماوفوق د رتبې (معینیتونه)،۱ بست فوق رتبه، ۸ لومړی بستونه، ۱۱۶ دویم بستونه، ۹۶۳ دریم  بستونه، ۱۶۴۱ څلورم  بستونه، ۴۱۹۴ پنځم بستونه، ۴۸۲۶ شپږم بستونه  لري چې په پوهنې وزارت کې د ملکي کارکوونکو مجموعي شمیره ۱۱۷۵۵ ته رسیږي.
د یادونې وړ ده چې د پورته ذکر شویو بستونو سربیره  ۲۱۸۲۲۲ تدریسي  بستونه چې د مدیرانو، سر ښوونکو او ښوونکو څخه تشکیل شوي دي شامل دي.