بخوان بیندش مجله

شماره عنوان فایل
۱ بخوان بیندیش مجله اوله ګڼه  
۲ د بخوان بیندیش مجلې دویمه ګڼه  
۳ د بخوان بیندیش مجلې دریمه ګڼه دانلود