خدمات بدیل تعلیمی

مقدمه

پلان بدیل تعلیمی- حالت اضطرار و دوره ریکوری در دو لسان (دری و انگلیسی) جهت پاسخگوی به شرایط اضطراری دوره کرونا و عرضه خدمات بدیل تعلیمی و تربیتی طرح گردیده است.

برنامه آموزش جایگزین دریافت فایل