ریاست عمومی منابع بشری

شماره

عنوان

بست

لایحه وظایف

۱ ریاست عمومی تعلیمات عمومی اول   دانلود  
۲ ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی اول   دانلود  
۳ ریاست عمومی انکشاف منابع بشری اول   دانلود  
۴ ریاست عمومی پلان و ارزیابی اول   دانلود  
۵ ریاست عمومی تربیه معلم اول   دانلود  
۶ ریاست عمومی مرکز ساینس اول   دانلود  
۷ ریاست دفتر دوم   دانلود  
۸ ریاست ارتباطات و آگاهی عامه دوم   دانلود  
۹ ریاست تکنالوژی معلوماتی دوم   دانلود  
۱۰ ریاست تفتیش داخلی دوم   دانلود  
۱۱ ریاست مالی  و حسابداری دوم   دانلود  
۱۲ ریاست خدمات،محافظت و مصئوونیت دوم   دانلود  
۱۳ ریاست روابط بین الملل دوم   دانلود  
۱۴ ریاست تدارکات دوم   دانلود  
۱۵ ریاست پلان ستراتیژیک و پالیسی دوم   دانلود  
۱۶ ریاست تحرک اجتماعی و شوراهای معارف دوم   دانلود  
۱۷ ریاست تربیت بدنی و صحت مکاتب دوم   دانلود  
۱۸ ریاست رادیو تلویزیون معارف دوم   دانلود  
۱۹ دارالانشأ شورای علمی دوم   دانلود  
۲۰ ریاست مکاتب خصوصی دوم   دانلود  
۲۱ رئیس بسیج ملی و بررسی دوم   دانلود  
۲۲ ریاست کمیسیون ملی یو نسکو و آیسکو دوم   دانلود  
۲۳ ریاست شهادتنامه ها، تصدیق دهی و اعتباربخش دوم   دانلود  
۲۴ ریاست انسجام هماهنگی برنامه ها و روابط با تمویل کننده گان دوم   دانلود  
۲۵ ریاست انکشاف تعمیرات دوم   دانلود  
۲۶ ریاست معیارها دوم   دانلود  
۲۷ ریاست تجهیز و انکشاف لابراتوارها دوم   دانلود  
۲۸ رئیس برنامه سواد آموزی دوم   دانلود  
۲۹ ریاست نظارت تعلیمی دوم   دانلود  
۳۰ ریاست املاک دوم   دانلود