ریاست مالی و حسابداری

شماره عنوان فایل
۱ راپور مصرف بودجه انکشافی سال مالی 1398  دانلود 
۲ راپور مصرف بودجه عادی سال مالی 1398  دانلود 
۳ گزارش برنامه وار بودجه انکشافی سال مالی - 1398  دانلود