مؤسسات تعلیمی خصوصی

.لیست موسسات تعلیمی ثبت و راجستر شده در وزارت معارف


شماره بخش   فایل
۱ انستیتوت ها  دانلود 
۲ مدرسه ها  دانلود 
۳ مکتب ها  دانلود 
۴ دارالمعلمین ها  دانلود 
۵ دارالعلوم ها   دانلود 
۶ دارالحفاظ ها  دانلود 
۷ لیست مکاتب خصوصی در کابل  دانلود 

                                                                 اعلامیه اخذ فیس برای مکاتب خصوصی