پلان‌های کاری و عملیاتی

شماره عنوان نوعیت  فایل
۱  پلان طرح بدیل خدمات تعلیمی پلان   دانلود
       
 ۱ پلان عملیاتی سال 1398 پلان عملیاتی   دانلود
۲ پلان عملیاتی به سطح ملی سال 1398 پلان عملیاتی   دانلود
۳ پلان یونیسف به سطح ملی سال 2019 پلان عملیاتی   دانلود
       
۱ پلان استراتژیک سوم ملی معارف پلان استراتیژیک  دانلود
۲ اهداف انکشاف پایدار افغانستان (2015-2030) پلان استراتیژیک  دانلود
       
۱ گزارش کاری سال 1397 ریاست عمومی  پلان وارزیابی پلان کاری  دانلود
۲ گزارش کاری سال 1396 ریاست عمومی  پلان وارزیابی پلان کاری  دانلود
۳ گزارش کاری سال 1395 ریاست عمومی  پلان وارزیابی پلان کاری  دانلود
۴ گزارش کاری سال 1394 ریاست عمومی  پلان وارزیابی پلان کاری  دانلود