اطلاعیۀ وزارت معارف در مورد تدوین رهنمود سهم ­گیری والدین در تعلیم و تربیه

Ac-Co

وزارت معارف در نظر دارد که سند رهنمود «سهم ­گیری والدین در تعلیم و تربیه» را به اساس تجارب سایر کشورها تهیه و تدوین نماید. در این رهنمود، انواع سهم­ گیری و همکاری والدین به صورت زیر بیان گردیده است:

  • برای اطفال خود مربیان خوب باشند (مراحل مختلف به خصوص اوایل طفولیت).
  • از برنامه ­ها و مقررات مکتب آگاهی داشته و در تطبیق آن­ها همکاری نمایند.
  • به اولاد خود در انجام کار خانگی کمک نمایند (زمینه سازی انجام کار خانگی اولاد خود را فراهم نمایند).
  • در امور تعلیمی، تربیتی، اداری و خدماتی مکتب همکاری رضاکارانه داشته باشند.
  • در تصمیم گیری­ های مکتب سهیم باشند.
  • در شناسایی و استفاده از منابع و خدمات موجود در خانه­ ها و محل برای بهبود امور تعلیمی، تربیتی، اداری و خدماتی مکتب همکاری نمایند.

لذا از تمام صاحبنظران، استادان، معلمان، محققان، نویسنده ­گان، والدین و سایر فعالین عرصۀ تعلیم و تربیه خواهشمند است که آثار علمی و تحقیقی،  نظرات و پیشنهادات خویش را در ساحات فوق و سایر ساحات مرتبط به سهم­ گیری والدین در تعلیم و تربیه از طریق ايميل  ace@moe.gov.af و یا به طور حضوری به رياست دارالانشای شورای علمی معارف، واقع گلبهار سنتر، منزل هشتم شریک نموده ممنون سازيد.

 با احترام

ریاست دارالانشای شورای علمی