لایحۀ حق الزحمۀ تدریسی معارف

Ac-Co

لایحۀ حق الزحمۀ تدریسی معارف به منظور تطبیق بهتر مقررۀ تدریسی مؤسسات تعلیمی وزارت معارف و تنظیم امور مربوط به حق الزحمۀ تدریسی سال مالی 1398 از طرف ادارات مربوطه تسوید، در ریاست دار الانشای شورای علمی معارف تدقیق و تأیید و از جانب مقام محترم وزارت معارف منظور گردیده، و نافذ می باشد.

ادارات و مؤسسات تعلیمی و سایر اشخاص ذیعلاقه می­­توانند لایحۀ مذکور را از اینجا بدست بیاورند:

Documents

لايحۀ حق الزحمۀ تدريسی معارف.pdf