د پلان او ارزونې لوی ریاست

د پلان او ارزونې د لوی ریاست کاري راپورونه:

شمېره سرلېک فایل
۱ د ۱۳۹۷ کال د پلان او ارزونې لوی ریاست کاری راپور  دانلود
۲ د ۱۳۹۶ کال د پلان او ارزونې لوی ریاست کاری راپور  دانلود
۳ د ۱۳۹۵ کال د پلان او ارزونې لوی ریاست کاری راپور  دانلود
۴ د ۱۳۹۴ کال د پلان او ارزونې لوی ریاست کاری راپور  دانلود


د پوهنې قانون:

شمېره سرلېک فایل
۱ د پوهنې قانون  دانلود

 

مقررې:

شمېره سرلېک فایل
۱ د پوهنې د درسي کتابونو د چاپ د جواز مقرره  دانلود
۲ د کوچيانو د تعليم مقرره  دانلود

 

پالیسې:

شمېره سرلېک فایل
۱ پالیسی تعلیم دختران  دانلود
۲ پالیسی صحت مکاتب  دانلود
۳ پالیسی تعلیمات محلی  دانلود
۴ پالیسی تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیه  دانلود
۵ پالیسی تعلیمات فراګیر و دوستدار طفل  دانلود

 

ستراتیژیک پلانونه:

شمېره سرلېک فایل
۱ د پوهې وزارت دریم ملي ستراتیژیک پلان  دانلود
۲ د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخې (۲۰۱۵ - ۲۰۳۰)  دانلود

 

د پوهنې وزارت عمومي راپورونه:

شمېره سرلېک فایل
۱ د ۱۳۹۸عملیاتي پلان د پلي کیدو په اړه شپږ میاشتینی راپور   دانلود
۲ د ۱۳۹۷عملیاتي پلان د پلي کیدو په اړه کلنی راپور   دانلود

 

عملیاتي پلانونه:

شمیره سرلېک فایل
۱ د ۱۳۹۸ کال عملیاتی پلان   ډانلوډ
۲ د ۱۳۹۸ کال عملیاتي پلان په ملی سطحه   ډانلوډ
3 د ۲۰۱۹ کال د یونیسف پلان په ملی سطحه   ډانلوډ

 

 قراردادونه، پروتوکولونه او تفاهمنامې:

شمیره سرلېک فایل
۱  د ۱۳۹۸ کال د قرارداونه، پرتوکولونو او تفاهمنامو لیست د داخلي او نړیوالو مرسته کوونکو سره   ډانلوډ

 

د پوهنې وزارت احصایوی کتابونه:

شمیره سرلېک فایل
۱ د ۱۳۹۷ کلنی کتاب   ډانلوډ
۲ د ۱۳۹۷ احصایوي کتاب   ډانلوډ
۳ د ۱۳۹۶ احصایوي کتاب   ډانلوډ
۴ د ۱۳۹۵ احصایوي کتاب   ډانلوډ
۵ د ۱۳۹۴ احصایوي کتاب   ډانلوډ
۶ د ۱۳۹۳ احصایوي کتاب   دانلود
۷ د ۱۳۹۱ احصایوي کتاب   دانلود
۸ د ۱۳۹۰ احصایوي کتاب   دانلود