گزارش برنامه پلان تطبیقی پالیسی منع آزار واذیت درمعارف

ناپیژنده (not verified)

 

گزارش برنامه پلان تطبیقی پالیسی منع آزار واذیت درمعارف

 

برنامه  پلان تطبیقی (پالیسی منع آزار واذیت در معارف) از طرف آمریت واحد جندر به همکاری دفتر فعالیت ارتقای ظرفیت به هدف نهایی سازی پلان تطبیقی پالیسی متذکره با اشتراک تیم تخنیکی از ریاست ها ومعینیت های ذیربط برای دو روز در هوتل پارک ستارتدویر یافت.

محترمه فرشته سادات سرپرست آمریت واحد جندر کارروی پلان تطبیقی پالیسی را یکی از راه حل های مناسب جهت منسجم ساختن فعالیت ها و ایجاد هماهنگی میان ریاست های معارف و مکاتب مرکز وولایات دانستند.و درعملی شدن پلان تطبیقی پالیسی ورسیدن به اهداف مشترک ازبخش های ذیربط خواستند تا درهمکاری وهماهنگی با واحد جندر کمبودی ها وموانع درکارها را ردیابی نموده  تا به نتایج متوقعه برسیم.  

سپس محترمه خاطره جبارخیل مسوول جندر دفتر فعالیت ارتقای ظرفیت اداره USAID نیز آماده گی خویش رادرپیاده شدن اهداف پالیسی ابراز نمودند و کار روی فارمت های مختلف پلان تطبیقی را که شامل این چند مورد میشد بااشتراک کننده گان شریک ساختند:

- نهایی ساختن لایحه وظایف اعضای کمیته رسیده گی به شکایات

- نهایی سازی فورمه محرمیت بخاطر عضویت درکمیته رسیده گی به شکایات

- نهایی ساختن زمان بندی پلان تطبیقی برای پالیسی

- ترتیب  فورمه ثبت شکایات

- ترتیب فارمت تفاهم نامه ها بین وزارت معارف وادارات ذیدخل پیرامون نشروتبلیغ موانع پیامهای       ضد آزار واذیت

 - ترتیب فارمت بودجه تخمینی پلان تطبیقی پالیسی

بعد از اتمام کار روی فارمت ها، موارد جلسه جمع بندی و برنامه پایان یافت.