ریاست تدارکات

 

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد -     دانلود فایل کلیک 

بدینوسیله به تاْسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت معارف در نظردارد،پروژهتهیه و تدارک 384 قلم پرزه جات و روغنیات ضرورت ریاست خدمات وزارت معارف از بابت سالهای مالی 1399 و 1400 شامل 4 حصه را بهدو شرکت ذیلاٌ اعطا نماید.

(1)                                         

حصه های پیشنهاد شده برای اعطای قرارداد

مجموع قیمت فی واحد پیشنهاد شده

(به ارقام و حروف)

سقف بودجه مدنظر گرفته شده

شرکت پیشنهادی برا ی اعطای قرارداد

حصه دوم

860,450- هشت صدو شصت هزارو چهار صدو پنجاه  افغانی

13,073,600- افغانی

اسم: مقدس عزیزی لمیتد

نمبرجواز: 10697

آدرس: مهمند اتفاق مارکیت، مرکز کابل

حصه سوم

622,480- شش صدو بیست و دو هزارو چهارصدو هشتاد افغانی

6,025,800- افغانی

مجموع سقف بودجه پرزه جات وسایط

19,099,400- افغانی

(2)

حصه های پیشنهاد شده برای اعطای قرارداد

مجموع قیمت فی واحد پیشنهاد شده

(به ارقام و حروف)

سقف بودجه مدنظر گرفته شده

شرکت پیشنهادی برا ی اعطای قرارداد

حصه اول

520,000–پنج صدو بیست هزارافغانی

11,757,500- افغانی

اسم: محمودی گروپ

نمبرجواز: 0-11041

آدرس: قوای مرکز، خراسان مارکیت، کابل

حصه چهارم

27,290- بیست وهفت هزارو دوصدو نود افغانی

7,662,000- افغانی

مجموع سقف بودجه پرزه جات، روغنیات و فلترباب

19,419,500- افغانی

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی تواًم با دلایل آن به ریاست تدارکات واقع محمد جان خان وات، ده افغانان، کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.