د تدارکاتو ریاست

شمیره سرلېک فایل
۱ په 1398 مالي کال کې د بشپړ شويو ساختماني پروژو لیست  ډانلوډ
۲ په 1398 مالي کال کې د (پراختیایی بودیچي) د پروژو لیست  ډانلوډ
۳ د ۱۳۹۸ مالي کال لپاره د بشپړ شویو مشورتي او خدماتي  پروژو لیست د (پراختیایی بودیچي) څخه  ډانلوډ