مؤسسات تعلیمی خصوصی

لیست موسسات تعلیمی ثبت و راجستر شده در وزارت معارف


شماره بخش   فایل
۱ انستیتوت ها  دانلود 
۲ مدرسه ها  دانلود 
۳ مکتب ها  دانلود 
۴ دارالمعلمین ها  دانلود 
۵ دارالعلوم ها   دانلود 
۶ دارالحفاظ ها  دانلود 
۷ لیست مکاتب خصوصی در کابل  دانلود 


پروسه تمدید جواز فعالیت مکاتب خصوصی

Responsive imageپروسه اخذ جواز فعالیت (ایجاد) مکاتب خصوصی

Responsive image

                                                   اعلامیه اخذ فیس برای مکاتب خصوصی