د خصوصي زده کړو مؤسسات

د پوهنې په وزارت کې د ثبت شویو تعلیمي موسسو لیست


شمیره موسسې فایل
۱ انستیتیوتونه  ډانلوډ 
۲ مدرسې  ډانلوډ 
۳ ښوونځې  ډانلوډ 
۴ دارالمعلمینونه  ډانلوډ 
۵ دارالعلومونه  ډانلوډ 
۶ دارالحفاظونه  ډانلوډ 
۷ کابل کې د خصوصي ښوونځیو لیست  ډانلوډ