ښوونیزاو کاري خوندي چاپیریال برابرولو رپوت.

Anonymous (not verified)

ښوونیس او کاري خونذي چاپیریال برابرول د پوهنې وزارت د لومړیتوبونو څخه دی
د ماشوماوو او ښځو د ځورووې د بىذیذو د کمیټې جلس د تعلیمي وصاب د پراختیا پ معیىیت کې جوړي شوي.
پ پیل کې د تعلیمي وصاب او پراختیا معیىیت معیىې آغلې مرجان متیه پ خپلو خبرو کې پ دې ټکي ټیىګار وکړ چې تر رٌ
څ د مخ بایذ د ځورووې ډولوو پ ګوت او د غٌ د مخىیوي لپاري کوټلي ګاموو واخیستل شي او د دغ پذیذې ل مىځ وړل د
پو ىٌې وزارت پ چوکاټ کې د پو ىٌې وزارت د لومړیتوبووو څخ دی وروست د جىذر آمریت سر پرستې آغلې فرشت سادات د موضوع پ اړي خبرې وکړې پ دې خبري یې ټیىګار وکړ چې پ یٌواد کې د رٌ وکړي دوذي دي ترڅود ښځو او
ماشوماوو پ وړاوذې د تاوتریخوالي او ځورووې مخىیوی وکړي آغلې سادات د ښځو او ماشوماوو پ وړاوذې د ځورووې د
بىذیذو کمیټې ت یې سپارښتى وکړي چې د خپلو دوذو پر وړاوذې مسوولیت مىووکي اوسي او د ووموړو قضیو سري د مخ کیذو
پ صورت کې د حل لپاري یوي غوري لار ومومي وروست د کمیټې غړو خپل اوذوو او وظریات د ګډوووالو سري د کمیټې د
کړووو د ودې پ خاطر شریک او د ځورووې د بذو راتلووکو څخ د خبردارۍ او مخىیوی پ اړي بحث وشو شووې دي چې د
ووموړې کمیټې غووډې پ مىظم ډول پ رٌ میاشت کې دو ځلې جوړې شي.

Documents

ښوونیزاو کاري خوندي چاپیریال برابرولو رپوت..pdf