ریاست تدارکات

شماره عنوان فایل
۱ لست پروژه های تکمیل شده ساختمانی در سال مالی 1398  دانلود
۲ لست پروژه های ساختمانی (بودجه انکشافی) تحت تطبیق در سالی مالی 1398  دانلود
۳ لست پروژه های تکمیل شده و تحت کار اجناس و خدمات مشورتی (بودجه انکشافی ) سالی مالی 1398  دانلود