د اړیکو شمېرې

# نوم ریاست بریښنالیک د اړیکې شمېره
  تورپکی مومند د عمومی زدکړو معینیت toorwm@yahoo.com 0752104996/0799357234
  خواجه محمد صادق  مالی او اداری معینیت mohammd.sadiq.yaser@gmail.com 0798078062
1 محمد سلیم کریمی   ریاست  - د ویب سایټ مسئول IT د  Saleemkarimi2012@gmail.com 0785123600
2 ریاست عمومی انکشاف تعلیمی د نصاب معینیت curriculum@moe.gov.af 0729819071/0729819080
3 عبدالحارث  د مالی او حسابداری ریاست lalli.haris@gmail.com 0782029689
4 حامد د احصائیي ریاست  hamid.ghani2013@gmail.com 0770656660
5 شریف وهاج د خدماتو ریاست sharif.wahaj@gmial.com 0729065271/0773147850
6        
7        
8