د پوهنې د تدريسي حق ­الزحمې لايحه

Ac-Co

د پوهنې د تدريسي حق ­الزحمې لايحه د پوهنې وزارت د ښوونيزو مؤسسو د تدريسي حق الزحمې د مقررې د حکمونو د ښه تطبيق او د 1398 مالي کال په تدريسي حق الزحمې پورې د اړوندو چارو د تنظيم په موخه د اړوندو ادارو له لوري تسويد، د پوهنې د علمي شورا په دارالانشاء کې تدقيق، تأييد او د پوهنې وزارت دمقام له خوا منظور شوې او نافذه ده.

ادارې او ښوونيزې مؤسسې او نور لېواله کسان کولای شي د نوموړې لایحې PDF متن له دې ځایه ترلاسه کړي:

 

Documents

د پوهنې د تدريسي حق الزحمې لايحه.pdf