بست های معلمین 5 و 6 اداری وزارت معارف در شهر و ولسوالی های ولایت کابل به رقابت آزاد گذاشته شد

Amiri-admin
دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ - ۱۷:۴۱
بست های معلمین 5 و 6 اداری وزارت معارف در شهر و ولسوالی های ولایت کابل به رقابت آزا

Publish Date

Closing Date

Location

Kabul Afghanistan

آگاهی استخدام:

بست های معلمین 5 و 6 اداری وزارت معارف در شهر و ولسوالی های ولایت کابل به رقابت آزاد گذاشته شد.

با آغاز رسمی پروسه استخدام بست های پنجم و ششم اداری و معلیمن وزارت ها / ادارات، در مرحله نخست 1893 بست معلمین و اداری وزارت معارف درشهر و ولایت کابل به اعلان گذاشته شد، که از جمله 275 بست آن مختص برای خانم ها می باشد؛ فهرست بست های کمبود سایر ولایات در مرحله بعدی اعلان می گردد. 

متقاضیان فهرست بست های اعلان شده را از صفحه رسمی فیسبوک اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ویب سایت وزارت معارف و ویب سایت اداره ملی امتحانات بدست آورده میتوانند.

 فورم های درخواستی برای این بست ها را از حوزه های تعلیمی و ولسوالی های زیر بصورت رایگان بدست بیاورید.

مراکز توزیع فورم شهر کابل: 

1-حوزه دوم تعلیمی لیسه خواجه عبدالله انصاری، مقابل مسجید شاه دوشمشیره 

2- حوزه سوم تعلیمی لیسه غازی کارته چهار، جوار انستیتوت تکنالوژی افغان

3- حوزه یازدهم تعلیمی لیسه خلیل الله خلیلی، گولای حصه اول خیرخانه

4- حوزه شانزدهم لیسه ذکور نازوانا، مکروریان اول 

مراکز توزیع فورم ولسوالی های کابل:

1- هسته ی مرکزی ریاست معارف ولایت کابل، شاه دوشمشیره 

2- آمریت معارف ولسوالی استالف

3- آمریت معارف ولسوالی بگرامی، جوارناحیه 21 

4- آمریت معارف ولسوالی پغمان، لیسه ذکور پغمان

5- آمریت معارف ولسوالی خاک جبار

6- آمریت معارف ولسوالی ده سبز

7- آمریت معارف ولسوالی سروبی 

8- آمریت معارف ولسوالی شکردره 

9- آمریت معارف ولسوالی قره باغ

10- آمریت معارف ولسوالی کلکان 

11- آمریت معارف ولسوالی موسهی 

12- آمریت معارف ولسوالی میربچه کوت

13- آمریت معارف ولسوالی فرزه 

14- آمریت معارف ولسوالی چهارآسیاب

15- آمریت معارف ولسوالی گلدره 

 توزیع فورم درخواستی مورخ سه شنبه 17 حوت آغاز میشود و تا ده روز کاری مورخ 29 حوت ادامه میابد. 

لطفا پیش از خانه پری فورم درخواستی رهنمود مراحل مختلف امتحانات جمعی را بدقت مطالعه نماید.

عنوان بست، وزارت، ریاست، موقعیت بست و کد بست را بصورت دقیق در فورم درخواست درج نماید. 

پس از خانه پری دقیق فورم درخواستی یک قطعه عکس تانرا در فورم نصب نموده، همراه با کاپی های تذکره و اسناد تحصیلی به نماینده وزارت محترم معارف در مراکز فوق الذکرتوزیع و جمع آوری فورم ها تسلیم نماید. 

جهت مشاهده بست های اعلان شده به لینک زیر مراجعه نمائید. 

https://drive.google.com/file/d/1zI9tV2130JwzrcHkv-MJ58crHIHTA1Ne/view?usp=sharing