طبع و چاپ ۱۵ قلم قرطاسیه مطبوع مورد ضرورت ریاست املاک وزارت معارف از بابت سال مالی 1399

saleem_admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul/Afghanistan

موضوع: اعلان تدارکات
با ابرزا تمنیات نیک؛
دعوت برای داوطلبی باز ملی: MOE/G-016/99
وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه طبع و چاپ 15 قلم قرطاسیه مطبوع مورد ضرورت ریاست املاک وزارت
معارف اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را درحافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویشرا
مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساع ت 10:00 قبل از ظهر روزیکشنبه تاریخ 25 حو ت
1398 به ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغا نان، جاده محمد جان خان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمیباشد .
تضمین آفر بصورت تضمین بانکی و یا پول نقد مبلغ 580,000 پنجصد و هشتاد هزار افغان ی بوده وجلسه آفرگشایی بروز یکشنبه تاریخ 25 حوت 1398
ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون افرگشائی ریاست تدارکات وزارت معارف تدویر میگردد

Documents

شرطنامه
مکتوب اعلان

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۸ - ۰:۴۶ Kabul Afghanistan
Background image

شماره داوطلبی: MOE/W-089/97

دعوت برای داوطلبی باز داخلی: شماره داوطلبی: MOE/W-089/97 وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن

شنبه ۱۳۹۹/۴/۷ - ۲۳:۴۷ Kabul Afghanistan
Background image

شماره داوطلبی: MOE/W-083/97

دعوت برای داوطلبی باز داخلی: شماره داوطلبی: MOE/W-083/97 وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۲ - ۱۱:۳۸ Kabul Afghanistan
Background image

دارای نمبر تشخیصیه: NPA/MOE/99/G-5916/NCB

پروژه تهیه و چاپ (331,831) جلد کتب مختلف النوع معنییت سواد آموزی وزارت معارف از بابت سال مالی 1399 دارای نمبر تشخیصیه: NPA/MOE/99/G-5916/NCB

Back to tenders