د مالي او حسابداري ریاست

 معاشات:

شمیره سرلیک فایل ډانلوډ
۱ د معاشونو، اضافه کارۍ او حق الزحمې د اجرا کیدو لارښود لارښود  ډانلوډ 
۲ د معاشونو د ورکړې او انفرادي کسراتو فورمه (م۴۰) فورمه  ډانلوډ 
۳ د دولتی کارکوونکو د رخصتۍ د خبرتیا فورمه (تر پنځو ورځو پورې) فورمه  ډانلوډ
۴ د دولتي کارکوونکو د رخصت اخیستنې فورمه (له یوې ورخې څخه تر ۲۰ ورځو پورې) فورمه  ډانلوډ
۵ د معاشونو او حاضری فورمه (D۰۰۷ - D۰۰۸) فورمه  ډانلوډ 
۶ د تدریسي حق الزحمې د حاضرۍ میاشتنی راپور فورمه  ډانلوډ 
۷ د مقرری فورمه فورمه  ډانلوډ 
۸ د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د علم او خبر فورمه فورمه  ډانلوډ
۹ د کارکوونکي د معاش د حوالې د اخیستلو فورمه فورمه  ډانلوډ


عادي او پراختیایي بودجه:

شمیره سرلیک فایل ډانلوډ
۱ د ۱۳۹۹ مالي کال د لومړیو ۹ میاشتو دعادي او پراختیایي بودجې راپور راپور  ډانلوډ