د مالي او حسابداري ریاست

شمیره سرلېک فایل
۱ د ۱۳۹۸ مالي کال د پراختیایي بودیجي راپور  دانلود 
۲ د ۱۳۹۸ مالي کال د عادي بودیجي راپور  دانلود 
۳ د ۱۳۹۸ مالي کال لپاره د پراختیایي بودیجې راپور د برنامې په اساس  ډانلوډ